صالحین

رشد در شجره طیبه صالحین به چه معناست؟

هر چند تا کنون در تعریف مراحل سه گانه اجرای فرایند صالحین، مرحله رشد را، مرحله اصلی در بین مراحل جذب و تثبیت و رشد میدانند، اما به دلیل آنکه مفهوم مرحله رشد در روانشناسی تربیتی برای مقاطع زمانی کوتاه مدت به کار می‌رود و رشد انسان در جریان صالحین،

روش حل مسئله (جهت طرح بحث در حلقه‌های تربیتی صالحین)

انسان موجودی است که همواره در طول تاریخ در پی حل مسائل خود بوده و سعی می‌کرده که برای هر موضوع حل نشده‌ای در زندگی، راه حلی بیابد، از آنجا که انسان موجودی ذی شعور ودارای قابلیت تفکر است همواره می‌تواند در مسیر حل مسائل به حقیقت مطلب دست یابد و راه

روش حل مسئله (جهت طرح بحث در حلقه‌های تربیتی صالحین)

حل مسئله؛ در واقع بمثابه‌ی پیدا کردن راه حل دستیابی به هدف، در هر اقدام و مرحله جداگانه‌ای است: براساس “حقیقت یابی” و رسیدن به کنه قضایا در زندگی، برای هر کس به نوعی “حل مسئله” به حساب می‌آید.

آموزش حیا به کودکان و نوجوانان/ قسمت اول

برای اینکه دختران و پسران هنگام بلوغ با مشکلی روبه رو نشوند و به تدریج با نقش خاص خود به عنوان دختر و یا پسر آشنایی یابند، باید از همان ابتدا به طور جداگانه با آنها رفتار شود.

صفحه‌ها

اشتراک در صالحین