اندیشه ورزی

آلودگی غفلت

بطور کلی امروزه غفلت زندگی ما را فراگرفته است و لحظات قابل‌توجهی از زندگی ما با غفلت می‌گذرد. برخی ترجیح می‌دهند در ابرهای غفلت باقی بمانند تا مسئله اصلی آن‌ها مشخص نشود و یا در معرض آن قرار نگیرند و با آن روبرو نشوند.

جستاری در اقتصاد مقاومتی مردم سالار

اقتصاد مقاومتی مردم سالار

دکتر طاها رمضانی

اشتراک در اندیشه ورزی