اخبار و وقایع

مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی در ادامه سلسله نشستهای تربیتی خود، سه شنبه ۲۹ فروردین ۹۶ میزبان دکتر محمدمهدی اعتصامی است جهت ارائه موضوع «نشست نظام جامع تربیت دانشگاه اسلامی مبتنی بر مبانی دینی»

آخرین دستاوردها