کسب رتبه برگزیده «فرهنگ و تربیت»

جناب آقای دکتر بشیر خالقی پور، کسب رتبه برگزیده «فرهنگ و تربیت»، در کنگره پیشگامان پیشرفت مرکز الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت را به جنابعالی و خانواده محترم تبریک گفته و توفیقات روزافزون را در عرصه‌های علمی و تربیتی برای شما خواستاریم.

کانون مرتبط مطلب: