نکات راهبردی پیرامون گفتمان سازی ازدواج اسلامی

دکتر طاها رمضانی

 

۱) رعایت مراحل گفتمان سازی شامل الف) تشخیص (مسئله شناسی)؛ ب) تبیین (نظام سازی، نقشه راه و..)؛ ج) تبلیغ (اقناع)؛ چ) تثبیت (باورسازی)؛ ح) تعمیق (رفتارسازی)؛ خ) تبدیل شدن به گفتمان.

۲) تأکید بر خلقت زن و مرد از نفس واحد و ایجاد نظم فکری و وحدت فهم برای مخاطب و عدم تکیه بیش از حد روی تفاوت‌های زن و مرد. تفاوت‌های زن مرد نقطه شروع است اما مقصد یکی است. تکیه بسیار روی تفاوت‌های زن و مرد و توجه دادن به آن در برخی موارد آسیب‌زاست.

۳) استفاده از دایره واژگانی جدید

۴) تصورسازی برای مخاطب با استفاده از داستان. البته قصه و داستان و سناریو مهم‌تر از شکل کار است.

۵) توجه به اینکه فرد کثیر و جمع واحد است. به این معنا که عمده ایرانیان زوجیت را دوتا شدن می‌دانند و چند همسری را سه تا شدن و غیره. در حالی که زوجیت به معنای یکی شدن است و چه بهتر که سه نفر چهارنفر و پنج نفر با هم یکی شوند. این نشان از قدرت راهبردی مرد دارد.

۶) عمده مشاوران به جای توصیه به رعایت حقوق متقابل به استیفای حقوق از طرف مقابل اشاره میکنند و این فرق مشاوره فردگرا با نظام حکمیت سنتی جمع‌گراست.

۷) عمده تعاریف ما از زوجیت مردانه است. باید نگاه زنانه هم مطرح شود. نگاه زنانه و مردانه به معنای سوگیری به هیچ طرف نیست بلکه به معنای همسوسازی هر دو طرف به یک حقیقت واحد است.

۸) رعایت تمامی قواعد جنگ نرم در تبیین؛ مثلاً تهاجم به فروض از پیش تعیین شده.

۹) ورود به موضوع از زوایای مختلف (مثلاً تحلیل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، علمی، تربیتی، یا عقلی، احساسی و...) عمده تحلیل‌های کنونی عقلی است که مثلاً باید به فکر زنان بی‌سرپرست بود. ما خلأ تحلیل احساسی از چندهمسری داریم. عمده مباحث توان اقتصادی را برای چندهمسری مطرح می‌کنند درحالی که چندهمسری توان اقتصادی ایجاد می‌کند و... .

۱۰) تکثیر چهرهای مُبلّغ. یک چهره سیبل نشود. چهره‌سازی نیاز است از اقشار مختلف، مثلاً هم حوزوی هم‌دانشگاهی هم پزشک هم کارمند هم کارگر هم ... .

۱۱) نگرش فراملیتی به زوجیت

۱۲) توجه به صیغه عقد اسلامی (شروع از زن و قبول از مرد) که بسیار راهگشاست.

۱۳) توجه به نظرات علامه طباطبائی (ره)

۱۴) شکستن خط تفکرات رایج. مثلاً در شرایطی که همه به زن دوم فکر می‌کنند و کلی دلیل و استدلال برای خراب شدن زندگی اول می‌آورند، باید از زن سوم سخن گفت و اینکه زن دوم مشکلی با زن سوم ندارد. عمده مخالفان برای نقد زن دوم گرفتن فکر کرده‌اند اما کسی تا به حال به اینکه دو زن همزمان همسر یک مرد مجرد شوند را ندارد. عمده افراد زن دوم را شیاد می‌دانند. اما اگر پدر یک دختر به یک مرد متأهل مراجعه کند تا به او دختر دهد، کسی پدر دختر را شیاد نمی‌داند. لذا ورود به بحث از جایی که مخاطب انتظارش را ندارد خود راهبردی است.

کانون مرتبط مطلب: