نظام ولایت در اسلام منتشر شد

بخشی از مقدمه:

فصل نخست؛ به مفهوم شناسی ولایت و اقسام و شقوق آن در قرآن کریم پرداخته و نسبت ولایت با واژه های مشابه و رقیب بررسی می گردد تا از این رهگذر جایگاه محوری ولایت در عالم تشریع و ادبیات دین روشن گردد.

فصل دوم؛ نظام ولایی هستی تبیین شده و مراتب ظهور ولایت در عالم هستی و نسبت آن با استخلاف از خدای متعال توضیح داده می شود تا از این رهگذر جایگاه محوری ولایت در عالم تکوین و قوس صعود و نزول مبرهن گردد.

فصل سوم؛ در این مرحله با توجه به اینکه پیش تر جایگاه ولایت در عالم تشریع و تکوین تبیین شده است به تببیین سیر انسان از مبداً تا منتها و سازو کار شکل گیری شاکله و شخصیت انسان مبتنی بر عالم تشریع و منطبق با عالم تکوین پرداخته خواهد شد.

فصل چهارم؛ مبتنی بر نظام ولایت و با رویکرد جامعه شناختی، نظام ارتباطات در جامعه ولایی و چگونگی رشد انسان در قالب رشد اجتماعات بشری تبیین خواهد شد.

فصل پنجم؛ مبتنی بر نظام ولایت نظام ارتباطات در خانواده و چگونگی رشد اعضای خانواده در قالب این نظام تبیین شده است.

فهرست کتاب را در پیوست خبر دریافت کنید.

سفارش تلفنی ۰۲۱۷۶۷۰۲۴۴۵

 

کانون مرتبط مطلب:

فایل مطلب: