دریافت نسخه دیجیتال گزارش راهبردی حقیقت در غبار؛ بررسی بسترها و عوامل نفوذ

دریافت نسخه دیجیتال گزارش راهبردی

حقیقت در غبار

بررسی بسترها و عوامل نفوذ

نفوذ دارای بسترهای مکانی و زمانی خاصی است و توسط عواملی )عاملان نفوذ) انجام می پذیرد. نوشته حاضر تلاش می کند تا به شناسایی و تحلیل این بسترها و عاملان داخلی و خارجی نفوذ بپردازد. در این راستا ابتدا به بررسی و دسته بندی زمانهای طلایی نفوذ پرداخته شده است که عبارت اند از:

زمان های سردرگمی و ابهام: مشارکت سیاسی محدود، شرایطی را فراهم میکند که در آن دشمنان با تبلیغات رسانهای به اصطلاح آب را گلآلود میکند، صفبندیها را به هم میریزند، خودیها و غیرخودیها را در هم میآمیزد و نیروهای خود را در هدف نفوذ جای م یدهد. نیروهای مقاومت ب هجای اینکه توان خود را صرف مقابله با نفوذی کنند، سرگرم دعواهای جناحی و گروهی شده و در نتیجه نمی توانند با نفوذ مقابله کنند. این چنین می شود که همه، شعار مقابله با نفوذ و نفوذی را سر می دهند، سخنرانی می کنند و جلسات متعددی نیز برگزار می شود اما نم یتوانند به صورت کارآمد و مؤثر با آن مقابله کنند و در تشخیص مصادیق آن نیز دچار تردید می شوند....

جهت دریافت نسخه دیجیتال " گزارش راهبردی حقیقت در غبار؛ بررسی بسترها و عوامل نفوذ" کاری از مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی بر روی لینک فایل مطلب کلیک نمایید.

کانون مرتبط مطلب:

فایل مطلب: