تحلیلی بر سند توسعۀ پایدار ۲۰۳۰

مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی تازه ترین اثر خود را منتشر کرد:

در این گزارش برخی از ابعاد تأثیرگذاری سند توسعۀ پایدار ۲۰۳۰ بدین صورت بررسی شده است: 
۱- سند توسعۀ پایدار ۲۰۳۰ و تحولات سیاسی کشورهای رو به رشد؛ 
۲- سند توسعۀ پایدار ۲۰۳۰ و نقض روندهای موجود در نظریات غربی؛
۳- امنیت فرهنگی و سند توسعۀ پایدار ۲۰۳۰؛
۴- سند ۲۰۳۰ و آرمان‌های جهانی انقلاب اسلامی؛
۵- سند ۲۰۳۰ و بین‌المللی شدن دانشگاه‌های ایران: ورشکسته شدن و استعمار دانشگاه‌ها؛
۶- سند توسعۀ پایدار ۲۰۳۰ و زمینه‌سازی برای نفوذ؛
۷- سند توسعۀ پایدار ۲۰۳۰ و خواست توسعه غربی به جای پیشرفت بومی؛
۸- توسعۀ پایدار یک ضرورت یا یک معضل؟
۹- سند توسعۀ پایدار ۲۰۳۰ و تحلیل نادرست مسائل؛
۱۰- سند توسعۀ پایدار ۲۰۳۰ مدل جدیدی از قراردادهای استعماری؛
۱۱- رویکرد اومانیستی سند ۲۰۳۰ نسبت به تربیت.

ده صفحه ابتدایی کتاب را میتوانید در پیوست خبر دانلود نمایید.

 

کانون مرتبط مطلب:

فایل مطلب: