انتشار کتاب ساختار،آموزش و تربیت نظامی؛ ارتش اتحاد سوسیالیستی شوروی سابق و فدراسیون روسیه

تعداد صفحات: ۱۸۸

قیمت: ۱۳۵۰۰ تومان

مقدمه

واقعیت این است که مسئله حراست، تأمین امنیت و برقراری ثبات در هر کشوری تا حدود بسیار زیادی مرهون قدرت نیروهای مسلح آن کشور است. این موضوع در عرصه بین‌المللی نیز تا حد بسیار زیادی مصداق می‌یابد. به دیگر سخن، کشوری که از قدرت نظامی بالایی در عرصه بین‌المللی برخوردار باشد، به‌تبع آن در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و... نیز قدرت بسیار زیادی خواهد داشت. از گذشته‌های دور امپراتوری‌های وسیعی همچون بریتانیا با تأکید بر قدرت دریایی، امپراتوری اتریش-پروس با تأکید بر نیروی قدرتمند زمینی، ارتش هیتلر با تأکید بر مدرنیزاسیون و دستیابی به مدرن‌ترین ارتش و ... همواره در عرصه‌های فراملی، قدرت برتر به شمار می‌رفتند.

در این میان، بررسی و تبیین چند موضوع اهمیت خاصی می‌یابد. نخست اینکه چگونه می‌توان به چنین نیروهای مسلح قدرتمندی دست ‌یافت؟ دوم اینکه مبانی تربیتی چنین نیروهای مسلحی مبتنی بر چه اصولی است؟ به بیانی دیگر، تأکید بر چه موازینی نیروهای مسلح قدرتمندی را ایجاد می‌کند؟ سوم اینکه، چگونه می‌توان چنین ارتش قدرتمندی را حفظ کرد و یا در راستای ارتقای کمی و کیفی آن افزود؟ بررسی چنین سؤالاتی و ارائه پاسخ‌های متقن به آن‌ها، می‌تواند تا حد زیادی در شناخت‌شناسی مبانی نیروهای مسلح، راهگشا باشد. البته ذکر این امر که مبانی و مبادی تربیت نیروهای مسلح در کشورهای مختلف، یقیناً شرایط ویژه و خاص خود را دارد، ضروری به نظر می‌رسد.

اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق در شمار یکی از این کشورها است. کشوری که از لحاظ جغرافیایی بسیار وسیع و به لحاظ شمار نیروهای نظامی، بسیار گسترده و به لحاظ کیفیت ابزارآلات جنگی به‌شدت قدرتمند است. بررسی الگوهای تربیت نیروهای مسلح شوروی، خود نیازمند بررسی موارد بسیاری است. عواملی همچون چرایی قدرت این ارتش پس از ضعف مفرط در دوران تزار، شناسایی سیر مبانی تربیتی نیروهای نظامی، بنیان‌ها و ابزارهای حاکم بر تربیت نیروهای مسلح این کشور، روش‌های به کار گرفته شده در راستای تقویت هرچه بیشتر و بهتر نیروهای نظامی شوروی و در نهایت، تبیین عینی و علمی از اهداف ارتش شوروی سابق است.

از سویی دیگر، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شکل‌گیری فدراسیون روسیه به‌عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین میراث‌خوار شوروی، این الگوها تا حد بسیار زیادی دچار تطوری بنیادین گردید. به دیگر سخن، ساختار، ابزار، مبانی و در نهایت اهداف تربیتی نیروهای مسلح فدراسیون روسیه با شوروی سابق، یقیناً تفاوت‌هایی آشکار دارد که همگی این موارد مذکور در این پژوهش به تفصیل، بررسی خواهد شد و در نهایت نیز الگوهای تربیت نیروهای مسلح دو کشور باهم مقایسه می‌شوند.

کانون مرتبط مطلب:

فایل مطلب: