اطلاعیه شماره ۹ جذب پژوهشگر

با تقدیر و تشکر از همه پژوهشگرانی که در مرحله مصاحبه شرکت نمودند به اطلاع میرساند که با بررسی کارنامکهای متقاضیان و همچنین با تکیه بر مرحله مصاحبه، تعدادی از افراد به عنوان اولویتهای یک و دو همکاری با این مرکز تعیین شده اند که تا پایان وقت اداری امروز با این افراد تماس حاصل خواهد شد.

این مرکز کمال تشکر و قدردانی از همه پژوهشگرانی که توفیق همکاری با آنها از ما سلب شده است را دارد. امید است که همواره موفق و موید باشند.

کانون مرتبط مطلب: