آرامش اقتصاد در گرو انتخاب همسر

می‌توان یک ارتباط خاص بین ازدواج و اقتصاد درنظر گرفت. در صورت توجه به اهمیت انتخاب همسر برای ازدواج و نیز تعریف اقتصاد که «دانش ناظر بر چگونگي فرايند انتخاب و تصميم‌گيري(افراد، خانوارها، بنگاه‌ها و دولت) و تحليل تبعات و نتايج انتخاب‌ها بر مسئله استفاده از منابع» می‌باشد، این ارتباط بهتر فهمیده خواهد شد. بنابراین موضوع و مسئله‌ اولیه اصلی در تشکیل خانواده و اقتصاد، «انتخاب» است، یعنی انتخاب همسر و انتخاب هزینه فرصت‌ها. 

متن کامل مقاله را در زیر دریافت کنید.

کانون مرتبط مطلب:

فایل مطلب: