شجره طیبه صالحین

هستی‌شناسی واقع‌گرایی ژرفانگر، واقعیت را در سه سطح یا حوزه در بر می‌گیرد: ۱. سطح تجربی، که ما با استفاده از حواس خود آن را تجربه می‌کنیم. ۲.